Thứ Bảy, 13/07/2024 - 15:04:15

Ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới

08:00 | 17/06/2024

Trong thời kỳ đổi mới hội nhập của đất nước, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, văn bản quan trọng về bảo mật và an toàn thông tin. Đồng thời, Ban và ngành Cơ yếu được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó nhiều nhiệm vụ mới, cấp bách, quy định trong nhiều văn bản pháp lý.